Standardy kvality

Cílem pečovatelské služby je dle potřeb uživatelů poskytnout  co nejkvalitněji individuální služby za účelem:         

         co nejdelšího udržení  fyzického i duševního zdraví klienta

         co nejdelšího setrvání ve svém přirozeném prostředí

         zachování schopností, dovedností a zvyklostí

         udržení sociálních vztahů a kontaktů se společenským prostředím

         udržení schopnosti uplatňovat svoji vlastní vůli (rozhodování, spoluúčast)

 

Cílová skupina uživatelů:

➢  osoby s mentálním postižením (lehké mentální postižení)

➢ osoby s tělesným postižením

➢ senioři

 

Věková skupina cílové skupiny:

➢ dospělí (50 – 64 let)

➢ mladší senioři (65 – 80 let)

➢ starší senioři (nad 80 let)

 

Doba poskytování služby:

Pečovatelská služba se poskytuje ve vymezeném čase a za úhradu. Provozní doba je od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin. Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuelně, podle jeho aktuální potřeby. Požadavky jsou evidovány v harmonogramu.

Do svého  osobního spisu  má klient možnost kdykoli nahlédnout. Při sjednávání rozsahu služeb se vychází z potřeb klienta, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. Sociální služba je koncipována jako každodenní potřeba uživatele a není možno ji využívat pouze nárazově, jako výhodný servis. Přesný popis úkonů je součástí „Smlouvy o poskytování PS“, je uveřejněn na webových stránkách nebo je k nahlédnutí u poskytovatele.

Každý klient s pracovníkem v sociálních službách projednává změnu svého individuálního plánu, tj. času, četnosti a rozsahu doposud sjednaných úkonů.

Pokud požadovaná změna neodpovídá objektivním potřebám klienta  nebo kapacitním možnostem poskytovatele, projedná pracovník pečovatelské služby s klientem možnosti řešení situace a to i za využití jiných sociálních nebo komerčních služeb.

 

Bezplatná pečovatelská služba se poskytuje:

a)        účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)

b)        osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb.  o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. zákona   č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň  12 měsíců

c)         osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č.     87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

d)        pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech  a) až c) starším 70 let

 

Pečovatelská služba se neposkytuje:

®    osobám s akutním infekčním onemocněním

®    osobám s duševním onemocněním, pokud by toto onemocnění ohrožovalo osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnění poslání pečovatelské služby

®    osobám s nepřizpůsobivým chováním v důsledku alkoholismu nebo užívání návykových látek

®    pokud byla zájemci v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

®    zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci

®    zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby

®    zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči

®    zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)

 

 

Zásady poskytování pečovatelské služby:

         Individuální přístup – respektování přání, vůle a vlastního rozhodnutí klienta

         Rovnost klientů – stejný přístup ke všem klientům, bez předsudků

         Respektování soukromí – míru určí klient sám

         Odbornost – pouze kvalifikovaní zaměstnanci, kteří se stále vzdělávají

         Mlčenlivost – o všech skutečnostech, které souvisí s péčí

         Spolehlivost – poskytnutí péče včas, za předem dohodnutou cenu

         Pružnost – rychlá reakce na změny v potřebě klienta

         Podpora zdraví a soběstačnosti - pomoc a podpora, ne zbytečná péče

         Bezpečnost – dodržování postupů BOZP   

         Dostupnost – služba je poskytována v bytě uživatele

         Kvalita sociálních služeb – dodržování standardů kvality sociálních služeb

 

®    základní zásada: „ Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“

®    respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány  

®    individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů

®    svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

®    klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

®    profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni